Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

Algemene contract- & factuurvoorwaarden

 

 1. Deze algemene contract- en factuurvoorwaarden (verder afgekort als ‘algemene voorwaarden’) zijn, met uitsluiting van enige andere, van toepassing op de relatie tussen GO4SAFETY BV en de klant. Meer bepaald zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, facturen en opdrachten van GO4SAFETY BV, behoudens indien deze laatste zich schriftelijk uitdrukkelijk en voorafgaandelijk met een afwijkende regeling akkoord heeft verklaard. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele voorwaarden van de klant.

 

Offertes

 

 1. Alle offertes van GO4SAFETY BV zijn geldig gedurende een termijn van twee maanden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte. Alle offertes zijn vrijblijvend.

 

 1. De goedkeuring van een offerte dient schriftelijk (hetzij per e-mail of per post) te gebeuren. Door de goedkeuring van de offerte komt op definitieve en onherroepelijke wijze de overeenkomst met GO4SAFETY BV tot stand en accepteert de klant de toepasselijkheid van huidige algemene voorwaarden. Deze goedkeuring door de klant geeft ook aanleiding tot onmiddellijke en volledige facturatie.

 

 1. De goedkeuring van de offerte (= bestelling) brengt de verbintenis met zich mee om GO4SAFETY BV de opdracht te laten uitvoeren. Het stopzetten van een opdracht verbindt de klant ertoe de gemaakte kosten integraal te vergoeden.

 

 1. GO4SAFETY BV kan op elk moment haar offerte intrekken, zonder opgave van reden, zolang de klant de offerte niet heeft aanvaard. De klant kan hiervoor geen schadevergoeding eisen.

 

 1. Alle opgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW en exclusief eventuele andere taksen, belastingen, heffingen, enz. tenzij anders vermeld.

 

Bestellingen

 

 1. Elke bestelling, onder welke vorm dan ook, eveneens via e-mail of webformulier, overgemaakt aan GO4SAFETY BV, verbindt de klant op definitieve en onherroepelijke wijze. De bestelling brengt de verbintenis met zich mee om GO4SAFETY BV de opdracht te laten uitvoeren. Het stopzetten van een opdracht verbindt de klant ertoe de gemaakte kosten integraal te vergoeden.

 

 1. Door de bestelling komt op definitieve en onherroepelijke wijze de overeenkomst met GO4SAFETY BV tot stand en accepteert de klant de toepasselijkheid van huidige algemene voorwaarden.

 

 1. Elke bestelling geeft aanleiding tot onmiddellijke en volledige facturatie.

 

 1. Voor bepaalde diensten & goederen wordt er een voorschotfactuur opgemaakt. Dit wordt duidelijk de offerte vermeld. Leveringstermijn en reservaties zullen in dat geval door GO4SAFETY BV pas definitief bevestigd worden na betaling van het voorziene voorschot door de klant. Het niet tijdig betalen van het voorstel kan aanleiding geven tot het annuleren van een reservatie.

 

Facturen & betalingen

 

 1. Alle facturen zijn betaalbaar in EURO, contant netto zonder korting. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen vanaf factuurdatum op de zetel van GO4SAFETY BV, tenzij anders vermeld op de factuur.

 

 1. Elke betwisting m.b.t. een factuur moet binnen de 7 kalenderdagen na de verzending van de factuur per aangetekend schrijven door de klant kenbaar gemaakt worden. Elke klacht na verloop van deze termijn is onontvankelijk.

 

 1. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag wordt automatisch een herinnering De administratieve kost voor deze aanmaning bedraagt 25,00 € en is steeds ten laste van de schuldenaar.

 

 1. Bij niet-betaling 15 kalenderdagen na de vervaldag van een factuur wordt een ingebrekestelling De administratieve kost voor deze ingebrekestelling bedraagt 150,00 € en is steeds ten laste van de schuldenaar.

 

 1. In ieder geval, zijn – wanneer een factuur niet tijdig wordt betaald op de vervaldag – van rechtswege en zonder ingebrekestelling door de klant verwijlintresten verschuldigd conform de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand (02.08.2002) – deze verwijlintresten bedragen 10% per jaar. Deze verwijlintresten zijn verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur tot op de datum van de volledige vereffening. Bijkomend zal de klant een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het bedrag dat onbetaald bleef na het verstrijken van de vervaldag van de factuur, zulks met een minimum van 150,00 €, onverminderd de verwijlinterest, onverminderd eerdere administratieve kosten voor het sturen van een herinnering of ingebrekestelling en onverminderd eventuele gerechtskosten.

 

 1. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs nog niet vervallen facturen, meteen opeisbaar.

 

 1. GO4SAFETY BV is gerechtigd een opdracht stop te zetten indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet naleeft. De klant kan hiervoor geen schadevergoeding eisen. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn tevens ten laste van de klant.

 

 1. GO4SAFETY BV heeft tevens het recht om niet betaalde facturen over te maken aan een debiteurenbeheerder. Alle kosten, administratiekosten, incassokosten, gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten die hiervan het gevolg zijn, zullen in dat geval ten laste zijn van de klant.

 

Intellectuele eigendom

 

 1. Alle studies, documenten, procedures, instructies, dossiers, werkplannen, concepten, presentaties, opleidingsmateriaal e.d. uitgevoerd en/of opgemaakt door GO4SAFETY BV mogen steeds door de klant gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze werden opgemaakt. Dit is in principe eenmalig tijdens de duur van de opdracht.

 

 1. Alle studies, documenten, procedures, instructies, dossiers, werkplannen, concepten, presentaties, opleidingsmateriaal e.d. blijven echter de intellectuele eigendom van GO4SAFETY BV en het is de klant niet toegelaten ze te verkopen, te publiceren, te commercialiseren, te kopiëren, door te geven, verder te exploiteren, enz. tenzij met de schriftelijke uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van GO4SAFETY BV. Op alle documenten geldt een uitdrukkelijk copyright.

 

 1. GO4SAFETY BV behoudt zich het recht voor om alle concepten, ideeën, documenten, opleidingen en presentaties die het ontwikkelt te gebruiken voor eigen gebruik of voor derden.

 

Leveringen van diensten en opleidingen (SafetySupport - SafetyTraining)

 

 1. De klant krijgt vooraf elk dossier, document, presentatie of opleidingsdocument ter goedkeuring voorgelegd. Het weglaten van deze stap of handelen onder tijdsdruk gebeurt op volledige verantwoordelijkheid van de klant.

 

 1. Extra kosten verbonden aan het werken onder tijdsdruk zullen integraal worden aangerekend. Bovendien zullen alle werkzaamheden en prestaties, uitgevoerd buiten de normale werktijd, zoals bijvoorbeeld op zaterdag, zondag en feestdagen, aanleiding geven tot extra kosten dewelke zullen worden aangerekend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk & voorafgaandelijk anders overeengekomen.

 

 1. Iedere leverings- of uitvoeringstermijn wordt door GO4SAFETY BV opgegeven bij benadering en is niet bindend voor GO4SAFETY BV. Het niet nakomen van de overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijnen, welke ook de oorzaak van de vertraging is, geeft in geen geval recht tot annulering van de bestelling of tot vordering van enige schadevergoeding. GO4SAFETY BV doet er alles aan om de opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zo goed als mogelijk te respecteren.

 

 1. GO4SAFETY BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onvolmaaktheden, vergissingen of tekortkomingen, noch voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade en gevolgschade van welke aard ook. De klant is persoonlijk verantwoordelijk t.o.v. derden, voor de schade die veroorzaakt wordt door de inhoud van zijn dossier. Bijgevolg vrijwaart de klant GO4SAFETY BV voor alle bedragen waartoe deze laatste zou kunnen veroordeeld worden, inclusief o.m. de gerechtskosten.

 

 1. Voor diensten geleverd op de site van de klant, geldt er steeds dat de verplaatsingstijd naar de klant ten laste valt van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk & voorafgaandelijk anders overeengekomen. De kosten verbonden aan de verplaatsingstijd worden steeds aangerekend aan het uurtarief dat op de offerte vermeld wordt, met een minimum van 90,00 €/uur.

 

 1. Voor diensten geleverd op de site van de klant, geldt er steeds dat de totale verplaatsingskosten ten laste vallen van de klant. De verplaatsingskosten worden steeds aangerekend aan het tarief dat op de offerte vermeld wordt, met een minimum van 0,60 €/km. De afstanden worden berekend vanaf onze maatschappelijke zetel.

 

Leveringen van goederen

 

 1. Iedere leverings- of uitvoeringstermijn wordt door GO4SAFETY BV opgegeven bij benadering en is niet bindend voor GO4SAFETY BV. Het niet nakomen van de overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijnen, welke ook de oorzaak van de vertraging is, geeft in geen geval recht tot annulering van de bestelling of tot vordering van enige schadevergoeding. GO4SAFETY BV doet er alles aan om de opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zo goed als mogelijk te respecteren.

 

 1. GO4SAFETY BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onvolmaaktheden, vergissingen of tekortkomingen, noch voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade en gevolgschade van welke aard ook.

 

 1. Alle goederen blijven de uitdrukkelijke eigendom van GO4SAFETY BV zo lang de volledige prijs van de goederen, eventueel vermeerderd met intresten en kosten, niet is betaald.

 

 1. Het transport en de verzendingen zijn steeds op risico van de klant, zelfs indien de kosten van de verzendingen of het transport en/of verplaatsing ten laste valt van GO4SAFETY BV. De klant dient de bestellingen bij aankomst onmiddellijk na te kijken ten einde eventueel verhaal uit te oefenen tegen de vervoerder. In geval van gebreken dient elke klacht gemotiveerd binnen de acht dagen na de levering aan GO4SAFETY BV schriftelijk, aangetekend te worden overgemaakt.

 

 1. De waarborg m.b.t. de verkochte goederen beperkt zich tot de waarborg verstrekt door de fabrikant. Bij gebreke hieraan maximaal zes maanden. De garantie beperkt zich tot de levering van de door GO4SAFETY BV defect bevonden onderdelen doch niet op het uurloon voor vervanging, voor tweedehandsmateriaal en herstelling. Voor tweedehandsmateriaal en herstelling wordt de garantie zoals hierboven beschreven beperkt tot drie maand. In dat geval worden enkel de defecte onderdelen hetzij vervangen hetzij hersteld. GO4SAFETY BV behoudt zich het recht voor om defecte onderdelen dan wel te vervangen hetzij te herstellen. Er zal hoe dan ook en onder geen enkele omstandigheid enige schadevergoeding worden uitbetaald aan de klant.

 

 Verantwoordelijkheden van de klant

 

 1. De klant is verantwoordelijk voor alle taken die hem wettelijk zijn toegewezen in het kader van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S., 18.9.1996). Hij blijft ook eindverantwoordelijk voor alle taken & opdrachten die hem in het kader van de daaruit volgende Koninklijke besluiten werden toegewezen. GO4SAFETY BV kan hiervoor geenszins de verantwoordelijkheid dragen noch aansprakelijk worden gesteld.

 

 1. GO4SAFETY BV heeft als opdracht de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van de klant te adviseren en te ondersteunen. Verder heeft GO4SAFETY BV als opdracht veiligheidsopleidingen te verzorgen in het kader van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S., 18.9.1996). De taken en opdrachten van de interne preventieadviseur, zoals bedoeld in de ‘Codex over het welzijn op het werk - Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg - Titel 1.– De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (B.S., 2.6.2017)’, worden geenszins overgenomen door GO4SAFETY BV. Deze taken en opdrachten dienen door de klant zelf te worden vervuld.

 

 1. De vervulling van alle in artikelen 31 en 32 omschreven verplichtingen in hoofde van de klant vormt op ieder ogenblik een noodzakelijke voorwaarde voor de uitvoering van de prestaties door GO4SAFETY BV. Bij iedere niet-naleving van één of meerdere van deze verplichtingen, kan GO4SAFETY BV 1) hetzij deze opdracht uitvoeren mits bijkomende prestaties, welke afzonderlijk zullen worden aangerekend, 2) hetzij de verdere uitvoering van de opdracht weigeren.

 

 1. De klant dient schriftelijk en tijdig, d.i. minstens 48 uur op voorhand (zaterdag, zondag en officiële feestdagen niet meegerekend) volledige en duidelijke instructies en mededelingen bezorgen met betrekking tot een opdracht aan GO4SAFETY BV. Als informatieverstrekker staat enkel de klant in voor de juistheid en volledigheid van alle instructies en mededelingen.

 

Annuleringen

 

 1. Mocht een opdracht vroegtijdig stopgezet worden door de klant, dan dienen alle geleverde werk & diensten evenals alle geplande werk en diensten toch betaald te worden. Elke annulering van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen werk dient schriftelijk te gebeuren. Het stopzetten van een opdracht verbindt de klant ertoe de gemaakte kosten integraal te vergoeden. Bovendien zal in die gevallen een forfaitaire schadevergoeding van 30% op het overeengekomen totaal bedrag verschuldigd zijn.

 

 1. Mocht een opleiding-op-maat of een inschrijving voor een standaard opleiding geannuleerd worden door de klant, dan dienen alle geleverde werk & diensten evenals alle geplande werk en diensten toch betaald te worden. Elke annulering dient schriftelijk te gebeuren. Bovendien zijn in dat geval de hierna vermelde vergoedingen zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling verschuldigd:
  - 30% van de standaardprijs, exclusief toegestane kortingen, bonussen en BTW, verschuldigd bij annulering uiterlijk 60 dagen voor de opleiding;</li>
  - 60% van de standaardprijs, exclusief toegestane kortingen, bonussen en BTW, verschuldigd bij annulering uiterlijk 30 dagen voor de opleiding;</li>
  - daarna (binnen de 30 dagen voor aanvang van de opleiding) is het volledige factuurbedrag verschuldigd.</li>
  Onverminderd de in onderhavig artikel bepaalde annuleringsvergoedingen, blijven alle reeds door GO4SAFETY BV ontvangen voorschotten integraal verworven in geval van annulering. Alle eventueel ontvangen materialen (welkomstcadeau, syllabi, e.d.) dienen in geval van annulering op eenvoudig verzoek van GO4SAFETY BV in perfecte staat terug op haar maatschappelijke zetel afgeleverd te worden binnen 14 dagen. Bij gebreke hieraan is een vergoeding verschuldigd van 200,00 €. Een cyclus van verschillende trainingsdagen/sessies/momenten/opleiding/coaching, worden als één opleiding beschouwd. De KMO-portefeuille komt niet tegemoet in annuleringskosten.

 

 1. GO4SAFETY BV is steeds gerechtigd een opdracht of opleiding te annuleren. De klant kan hiervoor geen schadevergoeding eisen. In dat geval betaalt GO4SAFETY BV het door de klant betaalde bedrag terug.

 

 1. In geval de consultant of lesgever van GO4SAFETY BV door overmacht (plotse ziekte, onvoorziene weersomstandigheden, verkeersomstandigheden, etc.) niet of niet tijdig op een afspraak aanwezig kan zijn, zal hij de klant zo snel mogelijk verwittigen. In onderling overleg wordt er op dat ogenblik een regeling getroffen. Uitzonderlijk wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Dit kan in geen geval aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding vanwege de klant. GO4SAFETY BV zal in dat geval ook geen extra vergoeding aanrekenen aan de klant.

 

Parkeergelegenheid

 

      1. De klant zorgt voor een gratis parkeergelegenheid nabij de ingang van de plaats van de opdracht. Dit is binnen een straal van maximaal 1 km. Bij gebrek aan een gratis parkeergelegenheid zullen de parkeerkosten en verliestijden van de consultant integraal worden doorgerekend aan de klant, dit met een minimum van 10,00 € per halve dag.

 

Bijzondere voorwaarden specifiek voor opleidingen

 

      1. In geval de klant zich inschrijft voor een opleiding en hij bij deze inschrijving, in afwijking van de gangbare praktijk, nog geen data heeft doorgegeven, wanneer hij de verschillende onderdelen van de opleiding zal volgen, is hij gehouden uiterlijk binnen 10 dagen na zijn inschrijving alle data door te geven waarop hij de in de opleiding begrepen sessies zal volgen. De volledige opleiding mag door de inschrijver maximaal gespreid worden over een periode van één jaar, behoudens in geval van afwijkend schriftelijk akkoord. Indien de inschrijver nalaat om na ingebrekestelling via e-mail door GO4SAFETY BV de voor hem beschikbare data door te geven binnen een termijn van 30 dagen volgend op de ingebrekestelling, geldt dit als eenzijdige verbreking van de inschrijving door de inschrijver. In dergelijk geval gelden de voorwaarden beschreven in de rubriek ‘Annuleringen’.

 

      1. De klant heeft in geval van verhindering het recht zich voor deze opleiding door een derde te laten vervangen, mits voorafgaande kennisgeving hiervan per e-mail aan GO4SAFETY BV. Dergelijke overdracht van dezelfde inschrijving is slechts eenmaal mogelijk per opleidingscyclus.

 

      1. De klant kan éénmalig, en mits opgave van een geldige reden, zijn deelname aan een ééndaagse opleiding verplaatsen naar een andere datum op voorwaarde dat dit minstens 10 werkdagen vóór het desbetreffende opleiding schriftelijk gemeld wordt en op voorwaarde van beschikbaarheid van deze opleiding op andere data. In alle andere gevallen wordt voor een verplaatsing een administratieve vergoeding van 150,00 € excl. BTW/dag/persoon in rekening gebracht.

 

      1. Andere reeds door GO4SAFETY BV gemaakte en te bewijzen kosten, en ook kosten te wijten aan de verplaatsing van de opleiding die niet kunnen worden gerecupereerd, zullen door GO4SAFETY BV in rekening worden gebracht.

 

      1. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat een opleiding niet plaats kan vinden op de vooropgestelde datum of locatie. In dergelijk geval zal GO4SAFETY BV er alles aan doen om de deelnemer te verwittigen van deze wijzigingen. De klant kan vervolgens zijn deelname verplaatsen naar één van de volgende gelijkaardige opleidingen. De deelname wordt in geen enkel geval terugbetaald, tenzij anders vermeld door GO4SAFETY BV. GO4SAFETY BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de reeds geboekte reis & verblijfkosten door de deelnemer.

 

      1. GO4SAFETY BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van deelname aan of verplaatsing voor, tijdens of na de opleidingen of na annulering. GO4SAFETY BV neemt dus geen afzonderlijke verzekering BA hiervoor. De klant dient dus zelf de nodige voorzieningen te nemen dienaangaande.

 

      1. Alle informatie die door de lesgevers tijdens de opleiding of opleidingscyclus ter beschikking wordt gesteld is enkel bedoeld ter informatieve titel. Het weerspiegelt de visie van de lesgever op het ogenblik van de training. Aangezien de wetgeving continu wijzigt, kan informatie op geen enkel ogenblik worden beschouwd als een verbintenis van GO4SAFETY BV. GO4SAFETY BV garandeert op geen enkele wijze de volledige juistheid van de informatie. GO4SAFETY BV verbindt zich op geen enkele wijze tot garanties m.b.t. de informatie en inzichten tijdens de training.

 

      1. Niettegenstaande alle inzichten en informatie hun nut al hebben bewezen, kan GO4SAFETY BV niet garanderen dat dit alles tot dezelfde resultaten zal leiden als in de voorbeelden die gegeven worden tijdens de opleidingen. Alle voorbeelden zijn slechts anekdotisch van aard en kunnen atypisch zijn. De inzichten worden als richtlijn bedoeld. GO4SAFETY BV kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de klant de resultaten van de voorbeelden niet haalt.

 

      1. De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat foto’s en video’s die tijdens de opleidingen van de deelnemers gemaakt worden openbaar mogen geplaatst worden, welke het medium ook is (drukwerk, website, sociale media, DVD, …). Het is echter niet toegelaten om als klant/deelnemer foto-, audio- en video-opnames te maken of te verspreiden. Wie dit niet respecteert, wordt onherroepelijk uit de opleiding of de opleidingscyclus gezet. Hiervoor wordt geen schadevergoeding gegeven. De deelname wordt in geen enkel geval terugbetaald. GO4SAFETY BV kan in dat geval ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de reeds geboekte reis- & verblijfkosten door de klant.

 

      1. GO4SAFETY BV behoudt zich het recht om de deelname aan eender welke training of opleiding te weigeren zonder hiervoor enige reden te moeten opgeven.

 

      1. GO4SAFETY BV eigent zich het recht toe om de klant/deelnemer van een opleiding of training met storend gedrag of storend GSM/tablet/computergebruik uit de zaal te zetten. Hiervoor wordt geen schadevergoeding gegeven. De deelname wordt in geen enkel geval terugbetaald. GO4SAFETY BV kan in dat geval ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de reeds geboekte reis & verblijfkosten door de klant.

 

Slotbepaling

 

      1. Op bovenstaande voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
       In geval van betwistingen zijn de Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

 

 Einde document.

 

Versie 8
Laatst bijgewerkt op 23/4/2021